گلدان شمدانی

رنگ زرد قناری لابه لای سبزه ها می درخشید

فریاد عمو باغبان همه جا می پیچید

گنجشگ ها سر چینه ها خانۀ همسایه را می دیدند

مادر بزرگ توی حیاط گلدان شمدانی را هدیه داد

باران با صدای شرشر آواز خوان حیاط شد

آرام آرام آمدو همه را با خود برد

/ 0 نظر / 8 بازدید