سکوت عشق

سکوت هرگزدیوار
 بلند نیست
آواری ست که دل عاشق را
 با خود می برد
این جا سنگها بی جانند
اما شهر در تب و تاب
 عشق می سوزد
این جا یاد تو می ماند
اما شب در هیاهوی نور
می میرد .
/ 1 نظر / 7 بازدید
محمدسعید رضوی

با یک مقاله سه بخشی تحت عنوان تهمت انحراف به دولت از هاشمی رفسنجانی تا مصباح یزدی به روزم