فردایی دیگر

  • امروز فردایی دیگر است درحیاط خانه مان انتظار اطاقی دیگر  دارد
  •  خورشید از پنجره اطاق بیرون را می بیند ماه تابشی دیگر دارد

گنجشگ ها در زیر سقف لانه دارند شقایق در باغچه غریبه   است

  • ماهی در انتظار روز دیگر است  تا آب حوض ابی شود
  • امید در راهور خانه براسب سوار است تا با فردایی دیگر بماند
  • اینجا عالمی دیگرست شب به امید طلوع دیگر می خوابد  
/ 0 نظر / 6 بازدید