برگ قرمز زمان

صدای خش خش برگها ی زیبا آرام آرام احساس می شود .برگهایی که زمانی بااقتدار بربالای سرمان و بر روی شاخه های تنومند به ناز و نوازش باد لبخند می زدند پس چرا در این زمان در زیر پاهایمان صدای فریاد خرد شدنشان را می شنویم حتما در این فریاد شان پیامی نهفته که : زمانی بازیبایی و اقتدار به جود می آییم و زمانی هم با فریاد و فغان از بین می رویم گذشت زمان فصلها ، رنگها ودر مجموع گوناگونی طبیعت ، همه پیامی است برایمان که نگاهی زیبا به آمدن و رفتن های و جودمان داشته باشیم و دریابیم که در کدام قسمت و یا بهتر بگوییم در کدام فصل از زندگیمان هستیم هنوز فرصت تغییر و پویایی یا لبخند را داریم و یا ......

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد

مطالب افتضاح بود....[شیطان][عصبانی]