لبخندروز

طلوع زیبا یها سلامی است  رنگین .  

به آرامی   گوش را نوازش می دهد .

بانگاهی زیبا می تابد .گاهی از پشت دیوار دلواپسیها ،یااز زیر سایه سکوت سرک می گشد .

اما لبخند را هر زمان به خاطر می سپارد تاشاید  تبسم  رنگ دلتنگی را نبیند.

  دلتنگی واژۀ غریبی است که با یک لبخند آشنا می شود.

برای آشنا بودن لبخند را فراموش نکنیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید